Projecten

Van nature heeft in haar bestaan, tal van projecten uitgevoerd. Diverse opdrachtgevers hebben steeds opnieuw gekozen voor de expertise van, van nature. Je zou dus kunnen zeggen dat kwaliteit beloont wordt.

Enkele projecten:

Herinrichting waterwinterrein Fikkersdries (Driel, Gelderland)

Opdrachtgever: Vitens
Projectomschrijving:
Veilig- en betrouwbaar drinkwater is, voor ons mensen, van groot belang voor het bestaan. Om de bronnen waar het drinkwater onttrokken wordt te beschermen heeft Vitens door van Nature een herinrichtingsplan, voor ruim 40 ha, laten opstellen om vuil oppervlaktewater niet bij de bronnen te laten komen. Hiervoor is een plan opgesteld waarbij het schone spoelwater dat vrijkomt bij het drinkwaterpompstation op het waterwinterrein vast te houden. Doormiddel van stuwen is het oppervlaktewater naar een hoger niveau gebracht dan het omliggende oppervlaktewaterniveau. Voor dit project heeft van Nature zowel het ontwerp, de werkvoorbereiding, aanbesteding, toezicht/directievoering alsmede de nazorg verzorgt.

Aanleg rolstoelpad Leuvenumsebos (Ermelo, Gelderland)

Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Projectbeschrijving:
In opdracht van Natuurmonumenten heeft Van Nature een ontwerp gemaakt voor de realisatie van een rolstoelpad om ook minder validen de kans te geven om te genieten van de prachtige natuur. Het pad is aangelegd doormiddel van een kleine asfalteermachine met het product Nobre Cal. Dit natuurlijke product heeft de eigenschap om na het aanbrengen dat deze langzaam harder wordt zodat het pad goed toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.
Van Nature heeft het gehele project voorbereidt en begeleidt.

Aanleg glasvezelnetwerk Zevenaar (Zevenaar, Gelderland)

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar
Projectbeschrijving:
Snel internet, veel data kunnen verzenden. Klaar voor de toekomst. Met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Zevenaar is tegemoet gekomen aan de vraag van velen uit de stad Zevenaar. Van Nature heeft in opdracht van de gemeente Zevenaar als projectleider/directievoerder toezicht gehouden op de aanleg van het glasvezelnetwerk door Reggefiber uit Rijssen. Met de aanleg is ruim 120 kilometer glasvezel aangelegd in het centrum en zijn bijna alle woningen in Zevenaar aangesloten op het glasvezel. Tijdens het project is er gelet op de kwaliteit van de uitvoering en of het veiligheids- en kwaliteitsplan werd nageleefd.

Groenrenovatie wijk Lentemorgen 2 (Zevenaar, Gelderland)

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar
Projectbeschrijving:
In veel gemeenten is er in de jaren zeventig veel gebouwd en dus ook groen aangelegd. Er komt een moment dat groen aan vervanging toe is, zo ook het groen in de wijk Lentemorgen 2. In opdracht van de gemeente Zevenaar is al het groen geïnventariseerd en is er een groenrenovatieplan opgesteld. Dit plan is tijdens een aantal informatieavonden gepresenteerd en besproken met bewoners. De bewonersparticipatie is van groot belang vandaar dat de plannen zijn besproken samen met bewoners. Aan de hand van de opmerkingen is er een definitief plan opgesteld waarna er een RAW-bestek is opgesteld waarna een geselecteerde groep aannemers een prijsaanbieding konden doen. Na gunning van het werk heeft Van Nature de projectleiding en directievoering verzorgt waarna ook de nazorg, realisatie revisietekeningen, zijn getekend.

Gebiedscoördinatie Klimaatcorridor Veluwe- Montferland (Beek, Gelderland)

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Projectbeschrijving:
Om de grotere natuurgebieden met elkaar te verbinden is er op Landelijk/Provinciaal/Gemeentelijk niveau de wens om het natuurgebied Montferland (Beek, Montferland) en de Veluwe (Ellecom, Veluwe) met elkaar te verbinden om daarna aansluiting te krijgen met het Reichswald (Duitsland). Van Nature heeft de opdracht gekregen van de Provincie Gelderland en een vijftal gemeenten (Gemeente Bronckhorst, Gemeente Doesburg, Gemeente Doetinchem, Gemeente Montferland en de gemeente Zevenaar. Van Nature is gevraagd om de gebiedscoördinatie te verzorgen en heeft daarvoor overleg gehad met de betrokken bewoners uit het gebied. Inmiddels wordt er gewerkt aan een plan om doormiddel van vrijwillige kavelruil te kijken of er mogelijkheden zijn om het voor de bewoners/agrariërs aantrekkelijker te maken en tevens ‘nieuwe’ natuur te kunnen realiseren. Tijdens de ‘keukentafel’ gesprekken hebben wij een inventarisatie gemaakt van de wensen/opmerkingen van de bewoners en dit teruggekoppeld binnen de diverse werkgroepen binnen de gemeenten, Provincie en Dienst Landelijk Gebied.

Drinkwatertransportleiding Zutphen-Laren (Zutphen, Gelderland)

Opdrachtgever: Vitens
Projectbeschrijving:
Voor een kwalitatief betere drinkwatervoorziening is er een drinkwatertransportleiding gelegd van Zutphen naar Laren. Van Nature heeft namens Vitens overleg gehad met alle bewoners/agrariërs in het beoogde tracé. Tijdens de ‘keukentafel’ gesprekken zijn de wensen kenbaar gemaakt en zijn er afspraken gemaakt en zijn er recht van opstallen gevestigd. Tijdens het project heeft van Nature alle kadastrale gegevens uitgezocht en aan de hand daarvan het concepttraject bepaald. Tijdens het project is er toezicht geweest en na oplevering door de civieltechnische aannemer zijn er nogmaals gesprekken geweest met de betrokken bewoners.

Opstellen groenbeheerplan (Arnhem, Gelderland)

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Projectbeschrijving:
Hoe gaan we om met het beheer van het groen. Naar aanleiding van een opgestelde visie is er een beheerplan opgesteld voor het groen binnen de gemeente Arnhem. In het beheerplan zijn alle facetten beschreven om te komen tot een leidraad voor de toekomst.
Vanuit het beheerplan zijn er werkplannen opgesteld om het dagelijkse beheer op een efficiënte wijze uit te voeren.

Opstellen groenvisie

Opdrachtgever: Gemeente Rhenen
Projectbeschrijving:
Hoe gaan we om met het groen voor de komende 10 jaar. Door de aanwezig kennis en ervaring op het gebied van het schrijven van beleidsdocumenten heeft de gemeente Rhenen van Nature gevraagd om een groenvisie op te stellen waarbij naast beleid ook beheeruitgangspunten staan beschreven. Dit uitgebreide plan beschrijft het volledige gebied waaronder het stedelijk groen als het landschappelijke groen. In het plan is de groenstructuur, planologisch- en juridisch kader en de te nemen maatregelen.
|Weerdenburg Web Works|